Gán post meta cho bài viết con là ID của bài viết cha

Chào các bạn, hôm nay trong Group có một bạn hỏi vấn đề như này: Và để giải quyết vấn đề này thì bạn có thể sử dụng hook kdn/post/finished như sau: (Bạn có thể post code sau vào file functions.php của theme đang dùng) <?php // Action add_action(‘kdn/post/finished’, ‘kdn_post_finished’, 10, 10); // Callback function kdn_post_finished($data, Đọc tiếp…