Cấu hình chi tiết

CẤU HÌNH SERVER

HẠNG MỤC
TỐI THIỂU
ĐỀ NGHỊ
RAM 1 Gb 2 Gb+
CPU 1 Core 2 Core+
IO 10 Mb 20 Mb+
Entry Processes 50 80+
SSL Không

 

DỊCH VỤ CỦA SERVER

HẠNG MỤC
TỐI THIỂU
ĐỀ NGHỊ
Phiên bản PHP 7.2 7.3+
MySQL 5.0 5.6+
MariaDB 10.0 10.1+
APACHE 2.4 2.4.39+
NGINX 1.14 1.17+
LITESPEED Không

 

PHP Extensions

HẠNG MỤC
TỐI THIỂU
ĐỀ NGHỊ
CURL
DOM
EXIF Không
FILEINFO
HASH
JSON
MBSTRING
MYSQLI
LIBSODIUM Không
OPENSSL
PCRE
IMAGICK Không
XML
ZIP
FILTER
GD
ICONV
MCRYPT
SIMPLEXML Không
XMLREADER Không
ZLIB
SSH2
FTP
SOCKETS
MEMCACHED Không
REDIS Không
OPCACHE Không
TIDY

 

PHP Options

HẠNG MỤC
TỐI THIỂU
ĐỀ NGHỊ
max_execution_time 300 600
max_input_vars 3000 5000
memory_limit 512M 1G
post_max_size 64M 128M
upload_max_filesize 8M 16M