Cấu hình chung

Để chạy được KDN Auto Leech chúng tôi cần máy chủ của bạn hỗ trợ:

  • PHP phiên bản 7.2 hoặc cao hơn.
  • MySQL phiên bản 5.6 hoặc cao hơn, HOẶC MariaDB phiên bản 10.1 hoặc cao hơn.
  • Hỗ trợ HTTPS

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Apache hoặc Nginx làm máy chủ mạnh mẽ nhất để chạy KDN Auto Leech, nhưng bất kỳ máy chủ nào hỗ trợ PHP  MySQL đều có thể được sử dụng. Điều đó có nghĩa rằng, chúng tôi không thể kiểm tra mọi máy chủ nhưng hầu hết các máy chủ hỗ trợ những điều được đề cập ở trên sẽ không có vấn đề gì.

Lưu ý: Nếu bạn đang ở trong môi trường kế thừa, nơi bạn chỉ có phiên bản PHP hoặc MySQL cũ hơn, KDN Auto Leech cũng hoạt động với PHP 5.6.20+  MySQL 5.0+, nhưng các phiên bản này đã đạt đến End Of Life chính thức và như vậy có thể khiến trang web của bạn bị lỗi nghiêm trọng.