Tự thêm các liên kết bài viết trong chiến dịch

Hôm nay tiếp tục chia sẻ thêm một cách sử dụng regex để chèn liên kết trong bài viết với các từ sẵn có để tối ưu seo cũng như thêm liên kết nội bộ cho website.

Bạn có category tên là : Hướng dẫn và nội dung bài viết có từ hướng dẫn thì làm theo cách sau:

Tìm kiếm:

/(([Ss]*)hướng dẫn)/iu
Thay thế:

function($data){ $x = preg_replace(‘/hướng dẫn/iu’, ‘<a href=”/huong-dan”>hướng dẫn</a>’, $data[1], 5); return $x; }

Trong đó:
<a href=”/huong-dan”>hướng dẫn</a> là liên kết.

Bạn có thể tùy biến lại đường dẫn này theo mục đích ví dụ chèn category, tag hoặc bài viết.

$data[1], 5); là đoạn code chỉ định đường dẫn này được lặp lại bao nhiêu lần trong bài viết.
Ví dụ chỉ cần hiển thị 2 lần thì thay thế thành $data[1], 5);  .

Mong qua hướng dẫn nhỏ này giúp các bạn hoàn thiện chiến dịch KDN Auto Leech tốt hơn.

Nguồn: Cacmeohay