Chào các bạn, hôm nay trong Group có một bạn hỏi vấn đề như này:

Và để giải quyết vấn đề này thì bạn có thể sử dụng hook kdn/post/finished như sau:

(Bạn có thể post code sau vào file functions.php của theme đang dùng)

<?php
  // Action
  add_action('kdn/post/finished', 'kdn_post_finished', 10, 10);
  
  // Callback
  function kdn_post_finished($data, $postData, $postBot, $postSaver, $siteId, $postUrl, $urlTuple, $isRecrawl, $postId, $isFirstPage) {
    // Kiểm tra xem đây có phải trang đầu tiên hay không
    // Nếu không phải tức đây là bài viết con
    if ($parentId = wp_get_post_parent_id($postId)) {
      // Gán ID bài viết cha vào "meta_key_parent_id" của bài viết con
      update_post_meta($postId, 'meta_key_parent_id', $parentId);
    }
  }
?>

Đây chỉ là một ví dụ nhỏ trong việc sử dụng Hooks. Thực tế bạn có thể làm mọi việc với Hooks. Chúc các bạn thành công!


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *