Chúng tôi có thể giúp gì?
Categories
< Tất cả chủ đề

Tổng hợp các trường dữ liệu leech truyện với theme Madara

Chào các bạn, dưới đây là danh sách các trường dữ liệu trong WordPress theme Madara. Các bạn có thể tham khảo để sử dụng trong cấu hình chiến dịch nhé.

1. Taxonomies

Tên

Giải thích

wp-manga-tag Các thẻ của manga (có thể nhiều)
wp-manga-release Năm phát hành của manga (có thể nhiều)
wp-manga-author Tác giả của manga (có thể nhiều)
wp-manga-artist Nghệ sĩ, diễn viên, nhân vật trong manga (có thể nhiều)
wp-manga-genre Thể loại của manga (có thể nhiều)

2. Post meta/Meta bài viết (Chiến dịch => TAB Bài viết)

Tên

Kiểu giá trị

Giải thích

_manga_total_votes
Chuỗi Tổng số lượt đánh giá
_manga_reviews
Mảng[

‘192.168.1.1’ => 5,
‘192.168.1.2’ => 3

]

Mảng chứa các lượt đánh giá.Cấu trúc:
IP => Điểm đánh giá
_manga_avarage_reviews Chuỗi Trung bình cộng của số lượt đánh giá.
(ví dụ: 12, 2.3, 4.5,…)
_wp_manga_day_views Mảng[

‘views’ => X,
‘date’   => d

]

Mảng chứa lượt xem theo ngày và ngày hiện tại.

 • views: Lượt xem theo ngày.
  (số nguyên, ví dụ: 1, 2, 3,…)
 • date: Ngày hiện tại.
  (2 chữ số, ví dụ: 01, 02, 08,…)
_wp_manga_day_views_value Chuỗi | Số nguyên Số lượt xem theo ngày hiện tại.
(ví dụ: 1, 2, 3,…)
_wp_manga_week_views Mảng[

‘views’ => X,
‘date’   => D-d

]

Mảng chứa lượt xem theo tuần trong tháng.

 • views: Lượt xem theo tuần.
  (số nguyên, ví dụ: 1, 2, 3,…)
 • date: Ngày hiện tại.
  (Thứngày, ví dụ: Wed-02, Tue-01,…)
_wp_manga_week_views_value Chuỗi | Số nguyên Số lượt xem theo tuần trong tháng.
(ví dụ: 1, 2, 3,…)
_wp_manga_month_views Mảng[

‘views’   => X,
‘month’ => m

]

Mảng chứa lượt xem theo tháng và tháng hiện tại.

 • views: Lượt xem theo tháng.
  (số nguyên, ví dụ: 1, 2, 3,…)
 • month: Tháng hiện tại.
  (2 chữ số, ví dụ: 01, 02, 03,…)
_wp_manga_month_views_value Chuỗi | Số nguyên Số lượt xem theo tháng hiện tại.
(ví dụ: 1, 2, 3,…)
_wp_manga_year_views Mảng[

‘views’ => X,
‘date’   => y

]

Mảng chứa lượt xem theo năm và năm hiện tại.

 • views: Lượt xem theo năm.
  (số nguyên, ví dụ: 1, 2, 3,…)
 • date: Năm hiện tại.
  (2 chữ số cuối năm, ví dụ: 19, 20,…)
_wp_manga_year_views_value Chuỗi | Số nguyên Số lượt xem theo năm hiện tại.
(ví dụ: 1, 2, 3,…)
_wp_manga_alternative Chuỗi Tên gọi khác của manga.
_wp_manga_chapter_type Chuỗi Loại của chương (chapter)
Một trong các giá trị sau:
manga, text hoặc video
_wp_manga_status Chuỗi Trạng thái của manga.
Một trong các giá trị sau:
on-going, end, canceled  on-hold
_wp_manga_type Chuỗi Loại của manga.
_wp_manga_views Chuỗi | Số nguyên Lượt xem của manga.
(ví dụ: 1, 2, 3,…)
manga_profile_background Mảng[

‘background-color’              => A,
‘background-repeat’           => B,
‘background-attachment’  => C,
‘background-position’        => D,
‘background-size’                => E,
‘background-image’            => F

]

Mảng chứa dữ liệu của ảnh nền (ảnh bìa) của manga.

 • background-color: Màu ảnh nền.
  (red hoặc #ff0000)
 • background-repeat: Lặp lại ảnh nền.
  (repeat, no-repeat, repeat-x, repeat-y hoặc inherit)
 • background-attachment: Cố định ảnh nền.
  (fixed, scroll hoặc inherit)
 • background-position: Vị trí ảnh nền.
  (left top, left center, left bottom, center top, center center, center bottom, right top, right center hoặc right bottom)
 • background-size: Kích thước ảnh nền.
  (50%, 50% 100%, hoặc cover,…)
 • background-image: URL ảnh nền.
  (https://domain.com/cover.jpg,…)
manga_reading_content_gaps Chuỗi Chưa xác định.
Một trong các giá trị sau:
default, on hoặc off
manga_reading_style Chuỗi Chưa xác định.
Một trong các giá trị sau:
paged, list hoặc default
manga_title_badges Chuỗi Tiền tố của manga.
Một trong các giá trị sau:
no, new, hot hoặc custom
manga_custom_badges
Chuỗi Tiền tố tùy chỉnh của manga.
Với điều kiện meta “manga_title_badges” phải có giá trị là custom.
manga_custom_badge_link
Chuỗi URL cho tiền tố của manga.
manga_custom_badge_link_target Chuỗi Mục tiêu chuyển tới URL cho tiền tố của manga.
Một trong các giá trị sau:
_self hoặc _blank
manga_adult_content Mảng | Chuỗi rỗng[

‘yes’

]

Xác định xem đây là manga 18+ hay không.
(Không thì bỏ trống)
manga_banner Chuỗi URL ảnh banner của manga.
manga_meta_desc Chuỗi Meta description của manga.
manga_meta_title
Chuỗi Meta title của manga.
Liên hệ