Chúng tôi có thể giúp gì?
Categories
< Tất cả chủ đề

Các mẫu REGEX hay bạn nên biết

1. REGEX sẽ khớp nếu dữ liệu không chứa string nào đó

^((?!string)[\S\s])*$

2. REGEX sẽ khớp với các liên kết (thẻ <a) trong dữ liệu

<a\b[^>]*>((?:\n|.)*?)<\/a>

$1 – là văn bản của liên kết.

3. REGEX sẽ khớp với các string nằm ngoài thuộc tính phần tử

/<([\S\s]*?)>(*SKIP)(*FAIL)|\b(string1|string2)\b/i

<div data=”string1″ data-string1=”string2″> string1 and string2 </div>

Liên hệ