Chúng tôi có thể giúp gì?
Categories
< Tất cả chủ đề

Callback chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường và in hoa chữ cái đầu tiên

Callback này đã được thử nghiệm với phần Tìm và thay thế trong tiêu đề bài viết.

Regex:

^(.+?)$

Callback:

function($data) {
	$text 		= mb_strtolower($data[1]);
	$strlen 	= mb_strlen($text, 'UTF-8');
	$firstChar 	= mb_substr($text, 0, 1, 'UTF-8');
	$then 		= mb_substr($text, 1, $strlen - 1, 'UTF-8');
	$text 		= mb_strtoupper($firstChar, 'UTF-8') . $then;
	return $text;
}

Chúc bạn thành công!

Liên hệ