Chúng tôi có thể giúp gì?
Categories
< Tất cả chủ đề

Regex callback tìm và thay thế N lần

Tìm kiếm:

/(([\S\s]*)xã hội)/iu

Thay thế:

function($data){
	$x = preg_replace('/xã hội/iu', '<a href="/xa-hoi">xã hội</a>', $data[1], 5);
	return $x;
}

Như bạn thấy Regex ở trên sẽ tìm các từ xã hội và thay thế thành <a href=”/xa-hoi”>xã hội</a>, lặp lại tối đa 5 lần.

Liên hệ